home

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 1. งานอำนวยความปลอดภัย (ราวกันอันตราย) ถนนสาย พง.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บ้านช้างนอน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 2. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย พง.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ำตกโตนไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 3. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย พง.5041 เชื่อมถนน อบจ.พังงา - บ้านปากทางมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
 4. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บ้านปลายห้าง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 5. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย พง.5029 แยกทางหลวงชนบท พง.1004 - บ้านเจ้าขรัว อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 6. ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภับพิบัติ สาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บ้านปากพู่ อ.กะปง จ.พังงา
 7. ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบางไทร อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 8. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สายพง.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - เทศบาลท่านา อ.กะปง จ.พังงา
 9. งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย พง.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา
 10. ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย พง.004 สะพานท่านเจ้าฟ้า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 11. เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พง.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บ้านช้างนอน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 12. เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พง.5041 เชื่อมถนน อบจ.พังงา - บ้านปากทางมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
 13. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย พง.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - สระมโนราห์ อ.เมือง จ.พังงา
 14. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บ้านไร่ด่าน อ.ตะกั่วทุ่ง , ท้ายเหมือง จ.พังงา
 15. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย พง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4311 - บ้านบางพัฒน์ อ.เมือง จ.พังงา
 16. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย พง.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4311 - แขวงทางหลวงชบบทพังงา อ.เมือง จ.พังงา
 17. ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพเครื่องจักร รถบริการอัดฉีดน้ำมันหล่อลื่น ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NTPR 66PX5 รหัส 165-02-043-0001-41
 18. งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโงเรียน (โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling) ถนนสาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 19. ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavemeny ln - Place Recycling) สาย พง.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 402 บ้านทุ่งโพธิ์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 20. เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พง.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - บ้านปลายวา อ.กะปง จ.พังงา
 21. ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavemeny ln - Place Recycling) สาย พง.4027  แยกทางหลวงหมายเลข 4311 - บ้านฝ่ายท่า อ.เมือง จ.พังงา
 22. แก้ไขคันทางทรุดตัว สาย พง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บ้านปลายห้าง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 23. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไทรมาศ อ.ทับปุด จ.พังงา
 24. ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 25. ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 26. แก้ไขคันทางทรุดตัว สาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บ้านไร่ด่าน อ.ตะกั่วทุ่ง , ท้ายเหมือง จ.พังงา
 27. ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย พง.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4240 - บ้านช้างนอน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา