home

สถานที่ติดต่อ

facebook : แขวงทางหลวงชนบทพังงา

: แขวงทางหลวงชนบทพังงา เลขที่ 56/13 หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

  โทรศัพท์ 0-7646-0601-5 โทรสาร 0-7646-0604 e-mail : phangnga@drr.go.th

: กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

  โทรศัพท์ : 02-551-5000

สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146