home

ข่าวกิจกรรม

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง (SAFE)

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนอย่างยั่งยื่น ครั้งที่ 5 ( Mis For Sustainable Rood Safety ) ในพื้นที่ จังหวัดพังงา

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ งานทำความสะอาดรางระบายน้ำข้างทาง

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ปรับปรุงหลักนำโค้ง

logo
ขทช.พังงาลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ งานทาสีกระถางต้นไม้

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ล้างทำความสะอาดถนนในสายทาง

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาร่วมกิจกรรมโครงการทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ “จิตอาสาเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยในท้องถนน”

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดพังงา ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

ข่าวทั้งหมด

หน้า