home

สำรวจเพื่อการออกแบบปรับปรุงทางแยก บ้านปากพู่

วันที่ 10 มกราคม 2562 กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทพังงา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบปรับปรุงทางแยก สาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401  – บ้านปากพู่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบอำนวยความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 16:45

ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ สาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402 - บ้านไร่ด่าน

วันที่ 10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา บูรณาการร่วมขนส่งจังหวัดพังงา ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ สาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402 – บ้านไร่ด่าน ตำบลโคกกลอย,นาเตย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 16:45

ให้คำปรึกษาการคำนวณราคากลาง งานทางและสะพาน

วันที่ 10 มกราคม 2562 กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทพังงา ให้คำปรึกษาการคำนวณราคากลาง งานทางและสะพาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ณ อาคารวิเคราะห์และทดสอบแขวงทางหลวงชนบทพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 16:45

วันที่ 10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา บูรณาการร่วมขนส่งจังหวัดพังงา ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองเคียน ตำบลหล่อยูง,คลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการป้องปร

วันที่ 10 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ ตามนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 16:45

ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ สาย พง.1004 - แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคลองเคียน

วันที่ 10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา บูรณาการร่วมขนส่งจังหวัดพังงา ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองเคียน ตำบลหล่อยูง,คลองเคียน  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 16:30

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 61

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 11:00

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พ.ย. 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พ.ย. 61

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561 14:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 14:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ต.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ต.ค.61

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 14:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา

 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 11:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ย.61

วันที่ : 11 ต.ค. 2561 15:00

logo
สิทธิมนุษย์ชน

สิทธิมนุษย์ชน

วันที่ : 03 ต.ค. 2561 10:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 02 ต.ค. 2561 12:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ส.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ส.ค.61

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 15:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)          จำนวน 2 อัตรา
               พนักงานทั่วไป (ช่างเครื่องกล)    จำนวน 2 อัตรา
               พนักงานทั่วไป                             จำนวน 5 อัตรา

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 15:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home